5'8" BUST: 31.5 WAIST : 24 1/4 HIP : 34.5

5'8" BUST: 31.5 WAIST: 24 1/4 HIP: 34.5

NIKI L 0

5'8" BUST : 31 WAIST : 24 HIP : 34

5'8" BUST: 31 WAIST: 24 HIP: 34

YULIYA 0

5’8” BUST: 31.5 WAIST: 24.5 HIP: 34 3/4

5’8” BUST: 31.5 WAIST: 24.5 HIP: 34 3/4

MIKA 0

5’8” BUST: 32.5 WAIST: 25 3/4 HIP: 35.5

5’8” BUST: 32.5 WAIST: 25 3/4 HIP: 35.5

MARY 0/2

5’9” BUST: 32 WAIST: 25 HIP: 36

5’9” BUST: 32 WAIST: 25 HIP: 36

IRINA 0/2

5'9" BUST: 32.5 WAIST: 25 3/4 HIP: 36

5'9" BUST: 32.5 WAIST: 25 3/4 HIP: 36

ALIZA 0/2

5'6.5" BUST: 32.5 WAIST: 25 3/4 HIP: 35.5

5'6.5" BUST: 32.5 WAIST: 25 3/4 HIP: 35.5

CHLOE 0/2